سنگ های ترکیبی

Marble.stone.iran

سنگهای دانه بندی شده ترکیبی (مرمر بهشت) و نمونه موزاییک آن

 

 

سنگ دانه بندی        سنگ دانه بندی الوان        black-stone-سنگ دانه بندی        green-stone-iran        iran-wooden-marble-stone        سنگ دانه بندی جنگلی 

سنگ ریزه جگری        lemon-granite-stone        marble-stone-سنگ مرمر حضرتی        paradise-marble-سنگ مرمر بهشت        red-stone-سنگ دانه بندی قرمز